หน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

QA ภาควิชา ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การอบรมและคัดเลือก ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2562
รายละเอียด
ตามที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การอบรมและคัดเลือก ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

ในการนี้จึงขอความกรุณาท่านประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://tqa-register.tqa.or.th/ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 1 มีนาคม 2562

หมายเหต: สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม ขอให้เบิกจากต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมอบรมค่ะ
update: 2019-01-22 11:13:47